NIC


แผนกวิชาช่างยนต์
Untitled Document

นายสำราญ วงษ์ชมภู 
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเครื่องกล นายบัญชา กองคำ 
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเครื่องกล 

 

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวช.1 ช่างยนต์ ยานยนต์ 55 2 57
ปวช.2 ช่างยนต์ ยานยนต์ 30 0 30
ปวช.3 ช่างยนต์ ยานยนต์ 1 0 1
ปวส.1 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 20 0 20
ปวส.2 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 20 0 20
รวม 126 2 128

วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
ที่อยู่ 191 หมู่ 13 ตำบลนายายอาม
อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 22160
โทร. 0-3937-0958-9 โทรสาร.0-3937-0959


Generated 0.018355 sec.