NIC


แผนกวิชาช่างยนต์
Untitled Document
บุคลากรแผนกช่างยนต์
         
   
   
    นายสำราณ วงศ์ชมพู    
    หัวหน้าแผนกช่างยนต์    
         
   
   
    นายบัญชา กองคำ    
    ครูผู้สอน    

 

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวช.1 ช่างยนต์ ยานยนต์ 55 2 57
ปวช.2 ช่างยนต์ ยานยนต์ 30 0 30
ปวช.3 ช่างยนต์ ยานยนต์ 1 0 1
ปวส.1 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 20 0 20
ปวส.2 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 20 0 20
รวม 126 2 128

วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
ที่อยู่ 191 หมู่ 13 ตำบลนายายอาม
อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 22160
โทร. 0-3937-0958-9 โทรสาร.0-3937-0959


Generated 0.018743 sec.