NIC


แผนกวิชาการโรงแรม

นางสาวเนตรนภา มาสุขะ 
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนางสาวฐาปณี ชูสนิท 
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

 

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวช.1 การโรงแรม การโรงแรม 0 11 11
ปวช.2 การโรงแรม การโรงแรม 1 5 6
ปวช.3 การโรงแรม การโรงแรม 0 6 6
ปวส.1 งานบริการอาหารและครื่องดื่ม งานบริการอาหารและครื่องดื่ม - - -
ปวส.2 งานบริการอาหารและครื่องดื่ม งานบริการอาหารและครื่องดื่ม 1 4 5
รวม 2 26 28

วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
ที่อยู่ 191 หมู่ 13 ตำบลนายายอาม
อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 22160
โทร. 0-3937-0958-9 โทรสาร.0-3937-0959


Generated 0.018568 sec.