NIC


แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวคณัสนันท์ ศรีเกียรติ์ 
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ ทองกูล 
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

นางสาวนฤมล อรชร 
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวช.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 22 28
ปวช.1(ทวิศึกษา) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 14 25
ปวช.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 24 30
ปวช.2(ทวิศึกษา) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 8 15
ปวช.3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 13 11 24
ปวส.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9 13 22
ปวส.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 4 10
รวม 58 96 154

วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
ที่อยู่ 191 หมู่ 13 ตำบลนายายอาม
อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 22160
โทร. 0-3937-0958-9 โทรสาร.0-3937-0959


Generated 0.018420 sec.