NIC


แผนกวิชาการบัญชี
Untitled Document

นางสาวปฏิมากร สร้างบุญ 
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชีนางสาววนิดาพร อุดมเดช 
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี นางดวงธิดา สุพรรณกิจ 
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี

นางสาวปทุมพร ภาคการ 
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี 

 

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวช.1 การบัญชี การบัญชี 1 20 21
ปวช.2 การบัญชี การบัญชี 0 26 26
ปวช.3 การบัญชี การบัญชี 1 24 25
ปวส.1 การบัญชี การบัญชี 0 12 12
ปวส.2 การบัญชี การบัญชี 1 15 16
รวม 3 97 100

วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
ที่อยู่ 191 หมู่ 13 ตำบลนายายอาม
อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 22160
โทร. 0-3937-0958-9 โทรสาร.0-3937-0959


Generated 0.018451 sec.