NIC


แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
Untitled Document

นายจรูญ สารจันทร์ 
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ นางสาวเวรุรี ศาลา 
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

 

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวช.1 อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 14 0

14

ปวช.2 อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 18 4 22
ปวช.3 อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 7 1 8
ปวส.1 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 13 0 13
ปวส.2 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 7 3 11
รวม 59 8 68

วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
ที่อยู่ 191 หมู่ 13 ตำบลนายายอาม
อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 22160
โทร. 0-3937-0958-9 โทรสาร.0-3937-0959


Generated 0.017650 sec.