NIC Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   

ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
นโยบายของวิทยาลัย
แผนผังภายในวิทยาลัย
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลด้านอาคาร สถานที่
คณะกรรมการวิทยาลัยฯ
คู่มือ v-cop

SAR วก.นายายอาม
SAR ประจำปี 2558
SAR ประจำปี 2559

แผนปฏิบัติการประจำปี
• แผนปฏิบัติการประจำปี 2559
• แผนปฏิบัติการประจำปี 2560
• แผนปฏิบัติการประจำปี 2561

แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

ตารางเรียนสำหรับนร.นศ.
• แผนกวิชาช่างยนต์
• แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
• แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
• แผนกวิชาการบัญชี
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• แผนกวิชาการโรงแรม

ตารางสอนสำหรับครูผู้สอน
• ครูแผนกวิชาช่างยนต์
• ครูแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
• ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
• ครูแผนกวิชาการบัญชี
• ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ครูแผนกวิชาการโรงแรม
• ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• ครูแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
• ครูผู้สอนทวิศึกษา

• โครงการ นร. ระดับ ปวช.
• โครงการ นศ. ระดับ ปวส.
• บทคัดย่อโครงการนร.นศ.
• ขอส่งแบบเสนอโครงร่างโครงการของนร.นศ.

• บทคัดย่องานวิจัยครู ภ.1/2557
• บทคัดย่องานวิจัยครู ภ.2/2557
• วิจัยในชั้นเรียนครู ภ.1/2557
• วิจัยในชั้นเรียนครู ภ.2/2557

• วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
• วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
• วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
• วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม


Comment(s)


buy.png
images.png อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย และกำหนดการรับมอบตัว นักเรียนนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561New.gif
images.png กำหนดการแข่งกีฬาสีภายใน วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม ปีการศึกษา 2560
images.png ประกาศ ให้นักเรียนนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560
images.png ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปี 2561 โดยวิธีรับตรง(โควต้า)
images.png ประกาศ แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงาน

buy.png
images.png ประกาศ ผู้ชนะการประกวดซื้อชุดห้องปฎิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
images.png ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
images.png ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
images.png ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
images.png ประกาศ ประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

buy.png
images.png ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน จำนวน 1 อัตราNew.gif
images.png ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
images.png ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
images.png ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน จำนวน 2 อัตรา
images.png ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา
images.png ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู
images.png ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1 เพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป
images.png ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป
images.png ประกาศ รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3

 

Personal Data


กิจกรรมย้อนหลัง
ประชาสัมพันธ์โครงการประฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปี 2560
ข่าวสาร
Create : 2017-04-18 13:39:30 98 0 Approve
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเยาวชนปกป้องพืนป่า
ข่าวสาร
Create : 2017-06-13 12:50:30 82 0 Approve
ขอเชิญนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนายายอามทุกชั้นปี เลือกตั้งคณะกรรมการองค์การฯ
ข่าวสาร
Create : 2017-06-06 02:32:30 98 0 Approve
ขอแสดงความยินดีกับนักมวยสมัครเล่น (ญ) การแข่งขันอาชีวะเกมส์ 'หนุมานเกมส์' ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12
Create : 2017-07-20 17:38:59 392 0 ข่าวสาร Approve

more


pes2.png


::::การจัดการองค์ความรู้::::

::::เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง::::


New Topic

Statistic
Counter
366860  
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
ที่อยู่ 191 หมู่ 13 ตำบลนายายอาม
อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 22160
โทร. 0-3937-0958-9 โทรสาร.0-3937-0959


Generated 0.840158 sec.